Windows 10 Lite: Morphs Win10 4239 22H2 Tweaked MinApps + Office21 March2024

0 232

Morphs Win10 4239 22H2 Tweaked MinApps + Office21 March 2024

Tiêu đề có vẻ dài nhưng viết ngắn gọn dễ hiểu thì đây là bản Windows 10 Pro Lite 22H2 build 19045.4239 được tinh chỉnh nhanh, mượt, nhẹ bởi tác giả Morph69, có cài sẵn Office 2021 LTSC (đã kích hoạt), đã xóa bỏ một số ứng dụng không cần thiết, có sẵn một số phần mềm portable (mở lên dùng ngay không cần cài đặt), đặc biệt Windows Update và Microsoft Store hoạt động.

 • Xây dựng từ 19045.4239.240318-1332.22H2_RELEASE_SVC_PROD3_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_EN-US
 • Phiên bản/Build: 22H2 build 19045.4239
 • Kiến trúc: x64 (64 Bit)
 • Kích thước: 10.26 GB
 • Ngôn ngữ: En_US (Tiếng Anh Mỹ)
 • Nén: Esd
 • Kích thước tập tin cài đặt Esd: 3.5 GB
 • Kích thước tập tin khởi động Wim: 528 MB
 • Cài đặt: 6.37 GB Kích thước sau khi cài đặt: 35 GB
 • Đã bật sẵn .Net Framework 3.5 (bao gồm 2.0 & 3.0)
 • Có thể sử dụng Windows Update
 • Có thể sử dụng Microsoft Store

Để kích hoạt bạn có thể sử dụng một trong các công cụ có sẵn trong thư mục Morph’s_Desktop_Apps.

UltraUXThemePatcher có sẵn trong Startmenu > thư mục ‘Morph’s_Apps’

Có một thư mục sao lưu ngoài Desktop chứa tất cả các tệp hệ thống đã bị ghi đè, chỉ cần chạy .cmd tương ứng mà bạn muốn khôi phục hoặc để thay đổi lại các file sau khi cập nhật.

Các file bao gồm:

 • Morph’s_Win10_Branding_Morphs_restorer_File
 • Morph’s_Win10_Branding_Original_restorer_File
 • Morph’s_Win10_imageres_Alien Blue_Files
 • Morph’s_Win10_imageres_Alien Red_Files
 • Morph’s_Win10_imageres_Alienware_Blue_Files
 • Morph’s_Win10_imageres_Black and Blue_Files
 • Morph’s_Win10_imageres_Black and Red_Files
 • Morph’s_Win10_imageres_MSI RED Dragon_Files
 • Morph’s_Win10_imageres_Original_Files
 • Morph’s_Win10_shellbrd_Morphs_restorer_File
 • Morph’s_Win10_shellbrd_Original_restorer_File
 • Morph’s_Win10_Themeui_Original_restorer_Files
 • Morph’s_Win10_Themeui_Patched_restorer_Files

Hầu hết các ứng dụng đã được cập nhật đến ngày 30 tháng 3 năm 2024.

Các trò chơi cũ:

 • Chess
 • freecell
 • Mahjong
 • mshearts
 • PINBALL
 • sol
 • Solitaire
 • spider
 • SpiderSolitaire
 • winmine

Các thành phần của Windows đã gỡ bỏ

aarsvc ‘Agent Activation Runtime’, accessibility ‘Accessibility tools (Ease of Access)’, accessibility_cursors ‘Mouse Pointers (Accessibility tools)’, accessibility_magnifier ‘Screen Magnifier’, accessibility_narrator ‘Narrator’, actioncenter ‘Action Center’, adamclient ‘Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS)’, alljoyn ‘AllJoyn Router Service’, appv ‘Application Virtualization (App-V)’, asimov ‘Telemetry Client’, assembly.net ‘.NET assembly cache’, assignedaccess ‘Assigned Access’, audit ‘Windows Audit’, auditpol ‘Windows Audit (Tools)’, autopilot, autoplay, axinstall ‘ActiveX Installer Service’, azuread ‘Azure Active Directory’, backgroundmediaplayer32 ‘Background Media Player – 32 bit’, backup ‘Backup and Restore’, bingsearch ‘Bing Search (InboxApp)’, branchcacheclient ‘BranchCache Client’, cdosys ‘Collaboration Data Objects for Windows (CDOSYS)’, ceip ‘CEIP (SQM)’, cellulartime ‘Cellular Time’, clipboardusersvc ‘Clipboard User Service’, clouddownload ‘Windows Recovery (WinRE) – Cloud download’, cloudnotifications ‘Cloud Notifications’, compluseventsystem ‘COM+ Event System’, complussysapp ‘COM+ System Application’, dcsvc ‘Declared Configuration (DC) service’, desktopimgdownldr ‘Desktop image downloader’, deviceupdatecenter ‘Device Update Center’, directml ‘Direct Machine Learning (DirectML)’, dmenrollmentsvc ‘Device Management Enrollment Service’, dmwappushsvc ‘WAP Push Message Routing Service (dmwappushsvc)’, driver_c_barcodescanner.inf, driver_c_cashdrawer.inf, driver_c_fdc.inf, driver_c_floppydisk.inf, driver_c_linedisplay.inf, driver_c_magneticstripereader.inf, driver_c_receiptprinter.inf, driver_c_smrdisk.inf, driver_c_smrvolume.inf, driver_c_tapedrive.inf, driver_fdc.inf, driver_flpydisk.inf, driver_hidscanner.inf, driver_idtsec.inf, driver_mgtdyn.inf, driver_oposdrv.inf, driver_perceptionsimulationheadset.inf, driver_perceptionsimulationsixdofmodels.inf, driver_rdpbus.inf, driver_remoteposdrv.inf, driver_smrdisk.inf, driver_smrvolume.inf, driver_spaceport.inf, driver_tape.inf, dvdplay ‘DVD Play’, easeofaccessthemes ‘Ease Of Access Themes’, embeddedexperience ‘Device Lockdown (Embedded Experience)’, embeddedmode ‘Embedded Mode’, enterpriseclientsync ‘Work Folders Client’, enterprisedataprotection ‘Enterprise Data Protection (EDP/WIP)’, errorreporting ‘Windows Error Reporting’, exchangeactivesync ‘Exchange ActiveSync (EAS)’, f46d4000-fd22-4db4-ac8e-4e1ddde828fe ‘Add Folder Suggestions dialog’, facerecognition ‘Face Recognition’, firstlogonanim ‘First-logon animation’, font_holomd2 ‘Holo MDL2 Assets’, font_malgungothicbold ‘Malgun Gothic Bold’, font_malgungothicsemilight ‘Malgun Gothic SemiLight’, font_microsoftjhenghei ‘Microsoft JhengHei & Microsoft JhengHei UI’, font_microsoftjhengheibold ‘Microsoft JhengHei Bold & Microsoft JhengHei UI Bold’, font_microsoftjhengheilight ‘Microsoft JhengHei Light & Microsoft JhengHei UI Light’, font_microsoftyahei ‘Microsoft YaHei & Microsoft YaHei UI’, font_microsoftyaheibold ‘Microsoft YaHei Bold & Microsoft YaHei UI Bold’, font_microsoftyaheilight ‘Microsoft YaHei Light & Microsoft YaHei UI Light’, font_mingliub ‘MingLiU-ExtB & PMingLiU-ExtB & MingLiU_HKSCS-ExtB’, font_simsun ‘SimSun & NSimSun’, font_simsunb ‘SimSun-ExtB’, font_yugothic ‘Yu Gothic Regular & Yu Gothic UI Semilight’, font_yugothicbold ‘Yu Gothic Bold & Yu Gothic UI Semibold & Yu Gothic UI Bold’, font_yugothiclight ‘Yu Gothic Light & Yu Gothic UI Light’, font_yugothicmedium ‘Yu Gothic Medium & Yu Gothic UI Regular’, guardedhost ‘Guarded Host’, hwsupport_floppy ‘Floppy disk’, hwsupport_internetprintingclient ‘Internet Printing Client’, hwsupport_tv ‘TV Tuner codecs and support’, iis ‘Internet Information Server (IIS)’, indeo ‘Intel Indeo Codecs’, insiderhub ‘Windows Insider Program’, isoburn ‘Windows Disc Image Burning Tool’, langamharic ‘Amharic’, langarabic ‘Arabic’, langbulgarian ‘Bulgarian’, langchineses ‘Chinese Simplified’, langchineset ‘Chinese Traditional’, langcroatian ‘Croatian’, langczech ‘Czech’, langdanish ‘Danish’, langdutch ‘Dutch’, langenglishgb ‘English (GB)’, langestonian ‘Estonian’, langfinnish ‘Finnish’, langfrench ‘French’, langfrenchcanadian ‘French (Canadian)’, langgerman ‘German’, langgreek ‘Greek’, langhebrew ‘Hebrew’, langhungarian ‘Hungarian’, langime ‘Input Method Editor (IME)’, langimejp ‘Japanese (IME)’, langimeko ‘Korean (IME)’, langimetc ‘Chinese Traditional (IME)’, langitalian ‘Italian’, langjapanese ‘Japanese’, langkorean ‘Korean’, langlatvian ‘Latvian’, langlithuanian ‘Lithuanian’, langnorwegian ‘Norwegian’, langpolish ‘Polish’, langportuguesebr ‘Portuguese (Brazilian)’, langportuguesept ‘Portuguese’, langromanian ‘Romanian’, langrussian ‘Russian’, langserbian ‘Serbian’, langslovak ‘Slovak’, langslovenian ‘Slovenian’, langspanish ‘Spanish’, langswedish ‘Swedish’, langtamil ‘Tamil’, langthai ‘Thai’, langturkish ‘Turkish’, langukrainian ‘Ukrainian’, lcu ‘Cumulative Update cache (LCU)’, mail ‘Windows Mail’, mailcommdll ‘Windows Mail Communications Library’, manifestbackup ‘Manifest Backup (WinSxS\Backup)’, mapcontrol ‘Map Control’, mediaplayernetworksharing ‘WMP Network Sharing Service’, mediaplayernetworksharing32 ‘WMP Network Sharing Service – 32 bit’, mediastreaming ‘Media Streaming’, mediastreamingreceiver ‘Media Streaming – Receiver’, mediastreamingtransmitter ‘Media Streaming – Transmitter’, messagingsvc ‘Messaging Service’, microsoft.549981c3f5f10 ‘Cortana’, microsoft.advertising.xaml ‘Microsoft Advertising SDK for XAML’, microsoft.asynctextservice ‘AsyncTextService’, microsoft.bingweather ‘MSN Weather’, microsoft.bioenrollment ‘Windows Hello Setup’, microsoft.ecapp ‘Eye Control’, microsoft.gethelp ‘Get Help’, microsoft.getstarted ‘Tips (Get Started)’, microsoft.microsoft3dviewer ‘3D Viewer’, microsoft.microsoftedge.stable ‘Microsoft Edge (Chromium)’, microsoft.microsoftedgedevtoolsclient ‘Microsoft Edge DevTools Client’, microsoft.microsoftofficehub ‘Office’, microsoft.microsoftsolitairecollection ‘Microsoft Solitaire Collection’, microsoft.microsoftstickynotes ‘Microsoft Sticky Notes’, microsoft.mixedreality.portal ‘Mixed Reality Portal’, microsoft.office.onenote ‘OneNote’, microsoft.people ‘Microsoft People’, microsoft.screensketch ‘Snip & Sketch’, microsoft.skypeapp ‘Skype’, microsoft.windows.apprep.chxapp ‘SmartScreen’, microsoft.windows.assignedaccesslockapp ‘Assigned Access Lock app’, microsoft.windows.callingshellapp ‘Call’, microsoft.windows.capturepicker ‘Capture Picker’, microsoft.windows.contentdeliverymanager ‘Content Delivery Manager’, microsoft.windows.narratorquickstart ‘Narrator’, microsoft.windows.parentalcontrols ‘Microsoft family features’, microsoft.windows.peopleexperiencehost ‘Windows Shell Experience’, microsoft.windows.photos ‘Microsoft Photos’, microsoft.windows.secureassessmentbrowser ‘Take a Test’, microsoft.windowsalarms ‘Windows Alarms & Clock’, microsoft.windowscalculator ‘Windows Calculator’, microsoft.windowscommunicationsapps ‘Mail and Calendar’, microsoft.windowsfeedbackhub ‘Feedback Hub’, microsoft.windowsmaps ‘Windows Maps’, microsoft.windowssoundrecorder ‘Windows Voice Recorder’, microsoft.yourphone ‘Your Phone’, microsoft.zunemusic ‘Groove Music’, microsoft.zunevideo ‘Movies & TV’, microsoftwindows.client.cbs ‘Windows Feature Experience Pack’, midi ‘Microsoft GS Wavetable SW Synth (MIDI)’, migwiz ‘Easy Transfer’, mixedreality ‘Windows Mixed Reality’, mmga ‘MMGA MAPI’, mobiledevicemanagement ‘Mobile Device Management (MDM)’, mobilepc_location ‘Location notifications’, mpeg2splitter ‘MPEG-2 Splitter’, msdtc ‘Distributed Transaction Coordinator (DTC)’, multipointconnector ‘MultiPoint Connector’, ndiscap ‘NDIS Packet Capturing (NDISCAP)’, ndu ‘Network Data Usage Monitoring Driver’, ntvdm ‘NTVDM 16 bit subsystem’, offlinefiles ‘Offline Files’, onedrive, osk_acc ‘On-Screen Keyboard (Accessibility tools)’, perfmon ‘Performance Monitor’, performancerecorder ‘Windows Performance Recorder’, perftools ‘Performance CMD Tools for Tracing’, picturepassword ‘Picture password’, pimindexmaintenancesvc ‘Contact Data’, pinsignin ‘PIN sign-in support’, pla ‘Performance Logs and Alerts’, pos ‘Point of Service (POS)’, pushnotificationssvc ‘Windows Push Notifications Service (System)’, pushtoinstall ‘Windows PushToInstall Service’, quiethours ‘Quiet Hours (Focus Assist)’, remoteassistance ‘Remote Assistance’, remoteportredirector ‘Remote Desktop Services Port Redirector’, remoteregistry ‘Remote Registry’, retaildemo ‘Retail Demo Content’, rotationmanager ‘Auto-Rotation Manager’, search ‘Windows Search (Support)’, securestartup ‘BitLocker Drive Encryption’, securitycenter ‘Security Center’, sens ‘System Event Notification Service (SENS)’, settingsync ‘Setting Sync’, sharedexperiences ‘Shared Experiences’, sharedpc ‘Shared PC mode’, sharemediacpl ‘Share Media Control Panel’, simpletcp ‘Simple TCP/IP services’, skypeortc ‘Skype ORTC’, snippingtool ‘Snipping Tool’, soundthemes ‘Sound Themes’, speechapi ‘Speech API’, speechcommon ‘Speech Recognition’, speechtts ‘Speech TTS’, srumon ‘Data Usage service’, storagespaces ‘Storage Spaces’, synccenter ‘Sync Center’, systemreset ‘System Reset for Windows’, tabletpc ‘Tablet PC’, targetedcontent32 ‘Targeted Content Service – 32 bit’, telnetclient ‘Telnet Client’, tempcache ‘Cache and temp files’, textprediction ‘Text prediction’, tftpclient ‘TFTP client’, tieringengine ‘Storage Tiers Management’, timetraveldebugger ‘Time Travel Debugger (TTD)’, uev ‘User Experience Virtualization (UE-V)’, unistoresvc ‘User Data Storage’, universalprintsvc ‘Universal Print Management Service’, unp ‘Universal Notification Platform (UNP)’, userdatasvc ‘User Data Access’, wcn ‘Windows Connect Now (WCN)’, wificloudstore ‘WiFi Sync Provider’, wifinetworkmanager ‘Wi-Fi Network Manager (Wi-Fi Sense)’, winai ‘Windows AI Machine Learning’, windows.cbspreview ‘Windows Barcode Preview’, windowstogo ‘Windows To Go’, winocr ‘Windows TIFF IFilter (OCR)’, winre ‘Windows Recovery (WinRE)’, winsat ‘Windows System Assessment Tool (WinSAT)’

Các phần mềm Portable được thêm vào

Các mục sau đã được giải nén vào ‘c:\ProgramData\Morph’s Apps’ Bạn chỉ cần xóa một thư mục con hoặc toàn bộ thư mục này để tiết kiệm dung lượng.

4DDiG DLL Fixer 1.0.1.3 Portable, 4K Video Downloader 4.30.0.5655 Portable, 7+ Taskbar Tweaker 5.15.1 Portable, Abelssoft Win10 PrivacyFix 2023.05 Portable, Abelssoft Win11 PrivacyFix 2023.05 Portable, Adobe Creative Cloud Cleaner Tool 4.3.0.519 Portable, Advanced Renamer 3.95 Portable, AIDA64 Extreme Edition 7.20.6811 Beta Portable, AllDup 4.5.60 Portable, Antivirus Removal Tool 2024.03 Portable, AnyBurn Pro 6.0 Portable, AnyToISO Pro 3.9.7.683 Portable, AOMEI Backupper 7.3.4 Portable, AOMEI MyRecover 3.6.0 Tech Portable, AOMEI Partition Assistant Tech 10.3.1 Portable, ASCOMP Cleaning Suite 4.011 Portable, ASCOMP F-Rename 2.105 Portable, Autorun Organizer 5.39 Portable, Autoruns 14.11 Portable, AVZ Toolkit 5.91 Portable, BloatyNosy 3.2.5 Portable, CareUEyes Pro 2.2.11 Portable, CCleaner 6.22.10977 Portable, CCleaner winapp2ool, ChrisPC Free VPN Connection 4.10.26 Portable, ChrisPC Proxy Pro 9.23.1005 Portable, ChrisPC RAM Booster 7.24.0115 Portable, Classic Volume Control 1.0.0.0 Portable, Clover Portable, Complete Internet Repair 11.1.3.6508 Portable, CPUID HWMonitor Pro 1.53 Portable, CPU-Z 2.09 Portable, Crystal DiskMark 8.0.5 Portable, CrystalDiskInfo 9.2.3 Portable, DAMN NFO Viewer 2.10 Portable, DDU 18.0.7.4 Portable, Defender Control 2.1 Portable, Defender Remover 12.7.2 Portable, Defender Tools 1.15.b08 Portable, Defraggler 2.22 Portable, DesktopOK 11.16 Portable, Directory List Print 4.31 Portable, Dns Angel 1.7 Portable, DoNotSpy 11 v1.2.0.0 Portable, DotNet Checker 1.4.0.0 Portable, Drive Letter Changer 1.4 Portable, Drive SnapShot 1.50.0.1394 Portable, Driver Magician 5.9.0 Portable, Driver Max 16.11.0.3 Portable, Driver Reviver 5.43.2.2 Portable, Driver Updater 7.1.1130 Portable, Duplicate Audio Finder 1.0.58.94 Portable, Duplicate FileFinder 2024.01 Portable, Duplicate Files Search & Link 10.4.2 Portable, DVDDrive Repair 11.2.3.2920 Portable, Easy Context Menu 1.6 Portable, Edge Block 2.0 Portable, Edge Remover 1.4 Portable, Essential Office 2.7.4.0 Portable, Everything 1.4.1.1024 Portable, ExamDiff Pro 15.0.0.8 Portable, ExplorerPatcher 22621.3296.64.1 Portable, FanControl 185 Portable, FastStoneCapture 10.4 Portable, File Renamer 24.3.4 Portable, FileMenuTools 8.4.1 Portable, Floorp Browser 11.11.1 Portable, GameSave Manager 3.1.535.0 Portable, GClean 2024 v224.01.50964 Portable, Geek Uninstaller 1.5.2 Build 165 Portable, Glary Disk Cleaner 6.0.1.9 Portable, Glary Utilities 6.7.0.10 Portable, GoodbyeDPI 0.2.2 Portable, GoogleChrome 123.0.6312.86 Portable, GPU-Z.2.57.0 Portable, GPU-Z_ASUS_ROG_2.57.0 Portable, Hardentools 2.5 Portable, HDCleaner 2.066 Portable, Hibernate Enable-Disable 1.4 Portable, HiBit Startup Manager 2.6.35 Portable, HiBit Uninstaller 3.1.95 Portable, HijackThis 1.99.1 Portable, HWiNFO 8.00 Build 5400 Portable, Image Explorer 1.0.0.0 Portable, ImgDrive Pro 2.1.3 Portable, InternetTest Pro 8.1.0.2402 Portable, IObit SmartDefrag 9.3.0.341 Portable, IObit Uninstaller Pro 13.4.0.2 Portable, IsMyHdOK 3.93 Portable, IsMyLcdOK 5.55 Portable, Jims Toolbox v3.6 Portable, K7 Scanner 1.0.0.472 Portable, KeePassXC 2.7.7 Portable, Light Image Resizer 6.2.0 Portable, Macrorit Disk Scanner 6.7.2 Portable, McAfeeStinger 13.0.0.73 Portable, Microsoft Edge Remover 2.7 Portable, MiniTool Power Data Recovery 11.8 Portable, MozillaFirefox 124.0.1 Portable, MPC-BE 1.6.11.250 x64 Portable, MPC-HC 2.1.7.2 x64 Portable, MPC-HC_x86, NetTraffic 1.71.0 Portable, Network Profile Name Changer v1.4 Portable, Network Scanner 8.2.0 Portable, NewFileTime 7.16 Portable, NIUBI PartitionEditor 9.9.2 Portable, Notepad++ 8.6.5 Portable, NTLite v2023.12.9552, Office 2013-2024 C2R Install 7.7.7.7 Fix, Office 2013-2024 License Setup 1.34 Portable, Office Installer 1.11 Portable, Office Installer+ 1.11 Portable, Office Tool 12.00 Portable, Office Uninstall 2.0 Portable, OldNewExplorerCfg 1.1.9, OO AppBuster 1.3.1343 Portable, OO ShutUp10 1.9.1436 Portable, OODefrag 28.0.10006 Portable, Opera 109.0.5097.35 Portable, Optimizer 16.4 Portable, Optimizer_data folder cleaner, Password Cracker 4.79 Portable, PC Cleaner Pro 9.6.0.2 Portable, Permissions Reporter 4.1.527.0 Portable, Photo Supreme 2024.0.2.6308 Portable, PowerISO 8.7 Portable, Privacy Eraser 6.5.0.4875 Portable, PrivaZer Pro 4.0.83 Portable, Process Explorer 17.05 Portable, Process Monitor 3.96 Portable, Product Key Recovery Tool 2.0.1 Portable, Psiphon 3.181 Portable, PuzzleCollection 2024.03.01 Portable, QuickText Paste 8.74 Portable, RAM Saver 24.2 Portable, Recuva Tech 1.53.2096 Portable, RegCool 1.361 Portable, RegScanner 2.75 Portable, ReNamer 7.5 Portable, Revo Uninstaller Pro 3.2.1 Portable, Rufus 4.4.2103 Portable, RWipe & Clean 20.0.2449 Portable, S.O.S Security Suite 2.8.0.0 Portable, ScanMyReg 4.2 Portable, Shadow Copy Explorer 1.5.0.0 Portable, Shortcuts Search And Replace 1.13.0 Portable, SIV 5.76 Portable, Smart Driver Manager 7.1.1205 Portable, Smart PC Optimizer Pro 9.4.0.0 Portable, Smart PC Pro 9.4.0.1 Portable, Smarty Uninstaller 4.83.0 Portable, Speccy 1.32 Portable, Speedtest by Ookla 1.13.194.1 Portable, Spotify 1.2.32.997 Portable, SpyZooka Pro 5.3.0.24 Portable, SSD Booster .NET 17.4 Portable, Start10 Portable, Store Apps Tool 1.1 Portable, SUMo 5.17.10 Portable, Syncovery Premium 10.13.2.193 Portable, Sysinternals Suite 2023.10.18 Portable, SystemNinja 4.0.1 Portable, SystemUtilities 1.1.1 Portable, Task Explorer 1.5.3 Portable, Task Manager DeLuxe 4.8.0.0 Portable, TeamViewer 15.52.3 Portable, Temp Cleaner 1.3 Portable, Total Uninstall Pro 7.6.0.670 Portable, Total Uninstaller 2024 3.0.0.726 Portable, TotalCMD 11.02 Portable, TreeSize Pro 9.1.3.1877 Portable, TweakNow WinSecret Plus 5.3.3 Portable, TweakPower 2.052 Portable, Tweak-SSD v2, Ultra Adware Killer 10.7.9.3 Portable, UltraISO 9.7.6.3860 Portable, UltraSearch 4.1.0.905 Portable, Uninstall Tool 3.7.3.5720 Portable, USB Repair 11.2.3.2380 Portable, USB Safely Remove 7.0.4.1319 Portable, Volume2 1.1.9.466 Portable, WebBrowserPass View 2.12 Portable, Why Cant I Connect 1.12.4 Portable, WiFi Guard 2.2.2 Portable, Wifi InfoView 2.93 Portable, WiFi Scanner 2.9.0.548 Portable, Win 10 All Settings 2.0.4.35 Portable, Win 10 Privacy 5.1.0.0 Portable, Win 10 Tweaker 20.2 Portable, Win 11 Tweaker 1.0.0 Portable, WinAero Tweaker 1.62.0 Portable, Winamp 5.9.2 Portable, WinClean 1.3.1 Portable, WinContig 5.0.2.1 Portable, Windows 10 Manager 3.9.3 Portable, Windows 11 Classic Context Menu 1.2 Portable, Windows 11 Manager 1.4.3 Portable, Windows App Remover 1.5.0.0 Portable, Windows Firewall Control 6.9.9.6 Portable, Windows Memory Cleaner 2.8 Portable, Windows Repair Toolbox 3.0.3.9 Portable, Windows Repair Unlocked 4.9.5 Portable, Windows Update Blocker 1.8 Portable, Windows Update MiniTool 22.04.2022 Portable, Windows Update Reset Tool 11.0.0.9 Portable, WinSetView 2.92 Portable, WinSlap 1.8 Portable, WinTools.net 24.2.1 Portable, WinUtilities 15.89 Portable, WinXShell 1.3.5.531 Portable, Wireless Password Recovery Pro 6.8.2.841 Portable, Wise Care 365 6.6.6.636 Portable, Wise DataRecovery 6.1.6.498 Portable, Wise Disk Cleaner 11.0.9.823 Portable, Wise DuplicateFinder 2.1.1.61 Portable, Wise Folder Hider 5.0.5.235 Portable, Wise MemoryOptimizer 4.2.0.123 Portable, Wise Program Uninstaller 3.1.9.263 Portable, Wise Registry Cleaner 11.1.3.718 Portable, WizTree 4.19 Portable, XtraTools Pro 24.2.1 Portable, XYplorer 25.80 Portable, YUMI exFAT 1.0.2.5 Portable, YUMI-2.0.9.4 Portable, YUMI-UEFI-0.0.4.6 Portable, ZInfo 1.0.45.25 cpuz Portable, ZInfo 1.0.45.25 gpuz Portable, ZInfo 1.0.45.25 pciz Portable, ZInfo 1.0.45.25 ssdz Portable

Danh sách con trỏ chuột được thêm vào

Có tất cả 150 chủ đề con trỏ chuột, mỗi cái đều có trình cài đặt cmd riêng, chỉ cần cài đặt từ thư mục Morph’s_Desktop_Apps\Optional\Cursor nằm ngoài Desktop và chọn nó từ chủ đề con trỏ trong tùy chọn chuột.

Addicted, ALIEN_DARK, ALIEN_RETURN_RED, ALIENWARE, Apocalypse, Aquaman, battlefield-3, Blaze, blue_alien, BlueThunder, Bouquet_Dark, Bouquet_Light, BouquetDark, BouquetLight, Breeze, Breeze_Snow, Breeze_Snow_x2, Breeze_x2, Broken10, cakeOS Dark, cakeOS Light, cakeOSDark, cakeOSLight, Catppuccin-Latte-Blue-Cursors, Catppuccin-Latte-Dark-Cursors, Catppuccin-Latte-Flamingo-Cursors, Catppuccin-Latte-Green-Cursors, Catppuccin-Latte-Lavender-Cursors, Catppuccin-Latte-Light-Cursors, Catppuccin-Latte-Maroon-Cursors, Catppuccin-Latte-Mauve-Cursors, Catppuccin-Latte-Peach-Cursors, Catppuccin-Latte-Pink-Cursors, Catppuccin-Latte-Red-Cursors, Catppuccin-Latte-Rosewater-Cursors, Catppuccin-Latte-Sapphire-Cursors, Catppuccin-Latte-Sky-Cursors, Catppuccin-Latte-Teal-Cursors, Catppuccin-Latte-Yellow-Cursors, Catppuccin-Mocha-Blue-Cursors, Catppuccin-Mocha-Dark-Cursors, Catppuccin-Mocha-Flamingo-Cursors, Catppuccin-Mocha-Green-Cursors, Catppuccin-Mocha-Lavender-Cursors, Catppuccin-Mocha-Light-Cursors, Catppuccin-Mocha-Maroon-Cursors, Catppuccin-Mocha-Mauve-Cursors, Catppuccin-Mocha-Peach-Cursors, Catppuccin-Mocha-Pink-Cursors, Catppuccin-Mocha-Red-Cursors, Catppuccin-Mocha-Rosewater-Cursors, Catppuccin-Mocha-Sapphire-Cursors, Catppuccin-Mocha-Sky-Cursors, Catppuccin-Mocha-Teal-Cursors, Catppuccin-Mocha-Yellow-Cursors, coal, CobaltBlades, Cyberpunk, Darkcur, DarklingEvolved, DiabloIII, dreamlandGREEN, Droid, ElviraCrushedVelvet, Evolution, EZMachine, FireDragon, Glass_Maxx, Gradient_Red, GradientBlue, Hardwired, HardwiredRyzenBlue, HUDMachineRed, Innie, KinetikAquaX, LAUNCH, Magnum, MB_Metal, MBMetalReligion, MoltaBellaBlue, MoltaBellaCyan, MoltaBellaDay, MoltaBellaMagenta, MoltaBellaMint, MoltaBellaNeonBlue, MoltaBellaNeonGreen, MoltaBellaNeonYellow, MoltaBellaNight, MoltaBellaOrange, MoltaBellaPurple, MoltaBellaRed, MSOneGreen, NoisyBoy, Nucleus, oreo black, oreo_blue, oreo_dark, oreo_green, oreo_light, oreo_light_pink, oreo_lime, oreo_orange, oreo_pink, oreo_purple, oreo_red, oreo_violet, oreo_white, Oxygen, pointblack, Poison, Prowler, Pulse, Re_Digitized, RedBlackShardNon-Tail, RedBlackShardTailed, Revenge_Red, RoadWarrior, Rockstar, SHARP_Green, SHARP_Red, Slick_tech, SolarExplorer, SpecialEditionSE, STARCRUISER, STEALTH, tronnix, UISTA, VectorglossBlack, VectorglossBlue, VectorglossDarkBlue, VectorglossGreen, VectorglossGrey, VectorglossOrange, VectorglossPink, VectorglossPurple, VectorglossRed, VectorglossTorquoise, VectorglossWhite, VectorglossYellow, Vengeance, x-black-2-blue, Xenon_premiumblue, Xenon_premiumcoral, Xenon_premiumgreen, Xenon_premiumorange, Xenon_premiumpink, Xenon_premiumpurple, Xenon_premiumred, Xenon_premiumwhite, Xenon_premiumyellow

Ảnh chụp màn hình:

Morphs Win10 4239 22H2 Tweaked MinApps + Office21 March2024
Morphs Win10 4239 22H2 Tweaked MinApps + Office21 March2024

Qwyd99.png
QwyqX8.png
Qwy08t.png
QwyeLg.png
QwyGFJ.png
QwyYKD.png
Qwyi45.png
Qwy6bR.png
QwyLUm.png
QwymGA.png
Qwyw9e.png
QwyDfU.png
QwyXXn.png
QwyjHq.png
QwytOQ.png
QwyCLW.png
QwyWRh.png
QwyEUr.png
QwyNGj.png
QwynEo.png
Qwy39H.png
Qwy4fV.png
QwyRjK.png
Qwy5mz.png
QwySHs.png
Qwy1Oc.png

Download

Download Morphs Win10 4239 22H2 Tweaked MinApps + Office21 March2024

PhanMem.Me đang Get link, vui lòng chờ trong:

MD5 : E050C162AFA57D26D02D853C39817770
SHA1 : F08AE85BFA11C1B23FF38E89AA57D53FA66E0F41

Cách Tạo USB Cài Win 10 Bằng Rufus Chuẩn UEFI Và Legacy

Bài viết cùng chuyên mục
Nhận thông báo
Nhận thông báo khi
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận